Obchodní podmínky

 1. Provozovatel https://www.domacisusenamasicka.cz/
  NonRetro s.r.o.
  Se sídlem Kaštanová 1/5, 620 00 Brno
  Tel. Jednatele: 605 858 888
  E-MAIL: info@domacisusenamasicka.cz
  IČ:03853039
  DIČ:CZ03853039
  Číslo Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského: CZ 802033-01 a Státní Číslo
  veterinární správy: CZ 62714088.
 2. Úvodní ustanovení
  1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění
  vydává společnost NonRetro s.r.o., tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní
  smlouvy, uzavřené mezi: NonRetro s.r.o.se sídlem Kaštanová 1/5, 620 00 Brno , Tel. Jednatele: 605
  858 888 , E-MAIL: info@domacisusenamasicka.cz IČ:03853039, DIČ:CZ03853039, zapsanou v
  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce č. 87107 (dále jen
  prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.
  1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu
  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese
  www.domacisusenamasicka.cz (dále jen eshop).
  1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito
  smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v
  rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy
  těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení §
  2158 – § 2174.
  1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních
  podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.
  1.5 Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán
  zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
  Uzavření kupní smlouvy
  2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím
  vyplnění objednávkového formuláře, telefonicky či e-mailem) podává prodávajícímu návrh na
  uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem
  akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na
  emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde,
  má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
  2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy
  zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.
 3. 2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní
  firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně
  doručovací adresa.
  2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH. Cena zboží je
  platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.
  2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře.
  2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na
  veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není
  nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.
  2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí
  uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za
  to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv
  požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s
  požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této
  nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.
  2.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy
  uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.
  Práva a povinnosti smluvních stran
  3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané
  zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
  3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito
  obchodními podmínkami.
  3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve
  smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto
  doručením spojené.
  Odstoupení od smlouvy
  4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží
  odstoupit od kupní smlouvy.
  4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách
  prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob(SMS, email), užití uvedeného
  formuláře je však důrazně doporučeno.
  4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu,
  nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
  4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do
  čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které
  od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím
  zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím
  nabízený).
 4. 4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
  prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu
  odeslal.
  4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.
  4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s
  tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.
  4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v
  případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.
  Platební podmínky a přechod vlastnického práva
  5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů
  výslovně v objednávce dohodnutých.
  5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na
  doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet
  prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.
  5.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až
  úplným uhrazením kupní ceny.
  5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě
  (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.
  Práva z vadného plnění a záruka za jakost
  6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem
  č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 – § 2112
  6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady
  dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci
  nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.
  6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady,
  anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro
  obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
  6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od
  dojití věci do místa určení.
  6.6. V případě potřeby zákazníka reklamovat zboží je možné toto učinit pomocí reklamačního
  formuláře, který najdete níže na této stránce.
  6.7. Vzhledem k charakteru zboží, je třeba nafotit zboží, jeho vadu a etiketu s DMT (datum
  minimální trvanlivosti) na jednom snímku. Tyto fotky (BEZ ZBOŽÍ) potom zaslat spolu s formulářem na
  e-mailovou adresu info@domacisusenamasicka.cz a v předmětu uvést – REKLAMACE, nebo fyzicky
  (formulář a fotky) na adresu NonRetro s.r.o.,Jamolice 119. 672 01 Jamolice
 5. 6.8. Kupující bude informován o přečtení zprávy, nebo převzetí dopisu (doporučeně) a následně
  nejpozději do 3 dnů od tohoto data bude vyrozuměn o průběhu reklamace. Stejnou formou jakou
  byla reklamace podána. (písemně/elektronicky)
  Reklamace se nevztahuje na zboží po DMT (datu minimální trvanlivosti)
  Ochrana osobních údajů
  7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat
  údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro
  využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových
  produktech prodávajícího.
  7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště /
  sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.
  7.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.,
  ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.
  7.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem
  odeslání objednávky.
 6. Závěrečná ujednání
  8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
  občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
  8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či
  neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto
  obchodních podmínek.
  8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před
  ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.
  Mimosoudní řešení sporů
  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
  inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
  https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z
  kupní smlouvy.
 7. 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
  internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
  sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
  spotřebitelských sporů on-line).
 8. 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
  kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce
 9. vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o
  ochraně spotřebitele."
  Níže jsou formuláře pro Odstoupení od smlouvy a Reklamace…
  NonRetro s.r.o.
  Jamolice 119, 672 01
  IČ:03853039
 10. DOPORUČENĚ
 11. V ………….. , dne……………..
  Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku
  Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal …………… v hodnotě …………Kč, včetně DPH. Toto
  jsem od Vás obdržel dne ………………….(číslo dokladu ………….).
  Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a
  odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží chci vrátit
  spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (viz výše).
  Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou
  adresu či účet číslo …………………., vedený u ……………………….., a.s.
  S pozdravem
  vlastnoruční podpis
 12. Reklamace zboží spotřebitelem
  Jméno a příjmení kupujícího (odesílatele)……………………
  datum narození……………………………………………………
  adresa ………………………………………………………………
  kontaktní údaje (e-mail, telefon) ………………………………
  NonRetro s.r.o.
  Jamolice 119, 672 01
  IČ:03853039
  V ………………….. dne ………………………..
 13. Uplatnění reklamace
 14. Vážení,
  dne ………. jsem ve Vaší provozovně (přes e-shop https://www.domacisusenamasicka.cz/ ) zakoupil
  …………………. výrobek ………….. . Toto zboží neodpovídá slíbené kvalitě, ………….. (popis nedostatku).
  Vzhledem k tomu, že vadné plnění je zřejmě nepodstatným porušením smlouvy, žádám Vás v souladu
  s ust. § 2165 ve spojení s ust. § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o výměnu
  zboží, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů od převzetí reklamace.
 15. Zároveň Vás v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, žádám o
  vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace (reklamační protokol) s uvedením data přijetí
  reklamace, jejího obsahu spolu s mým nárokem na opravu a následně potvrzení o datu a způsobu
  vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení výměny v době jejího trvání.
 16. Předem děkuji za kladné vyřízení mojí žádosti.
 17. S pozdravem
 18. ……………………………………….
  (vlastnoruční podpis)
 19. Potvrzuji převzetí reklamace
  dne …………………………… ………………………………………..
  podpis prodávajícího nebo jím
  pověřené osoby
 20. Přílohy: Kopie daňového dokladu
  GDPR
  GDPR
 21. INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE
  obecného nařízení
 22. o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)
 23. 1) Podnikatelský subjekt NonRetro s.r.o.se sídlem Kaštanová 1/5, 620 00 Brno , IČ:03853039,
  DIČ:CZ03853039, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C,
  vložce č. 87107, zpracovává jako správce Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti.
 24. 2) Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: NonRetro s.r.o.
  Jamolice 119, 672 01
  email: info@domacisusenamasicka.cz
  telefon: 605 858 888
 25. 3) V tomto dokumentu bychom Vás z pozice správce rádi informovali o zásadách a postupech při
  zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech, a to v souladu s Nařízením Evropského
  parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
  zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále
  jen Nařízení), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,ve znění
  pozdějších předpisů.
 26. 4) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
  osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat,
  zejména odkazem na určitý identifikátor, například: jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
  identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
  ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 27. 5) Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro níže uvedené účely a na základě níže uvedených
  právních důvodů:
 28. a) pro účely plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“) dle čl. 6 odst. 1 písm. b)GDPR
 29. b)pro účely našeho oprávněného zájmu na poskytování přímého marketingu
  (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6
  odst. 1 písm.f) GDPR
 30. c)pro účely marketingu–na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst.1 písm. a) GDPR,tj.
  zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a
 31. jiných aktivitách,včetně přímého marketingu prostřednictvím elektronických prostředků na
  základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm.a) GDPRve spojení s ust. § 7 odst. 2
  zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 32. d)vedení uživatelského účtu na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6
  odst. 1 písm. a) GDPR
 33. 6) Osobní údaje, které zpracováváme, jsou:
 34. a) jméno a příjmení
  b)adresa bydliště
  c)doručovací adresa
  d)identifikační číslo
  e)adresa elektronické pošty
  f)telefonní číslo
  g)IP adresa, cookies
 35. 7) Forma zpracování – Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě
  automatizovaným a neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
  neautomatizovaným způsobem.
 36. 8) Vaše osobní údaje poskytujeme těmto třetím osobám:
 37. a)osobám podílejícím se na dodání zboží či realizaci plateb na základě smlouvy
  b)osobám poskytujícím nám marketingové, serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
  c)pro účel plnění smlouvy také s externí účetní či daňovému poradci;
 38. 9) Osobní údaje neposkytneme třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 39. 10) Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění
  archivačních povinností, podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.
  Informace, které uchováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, budeme zpracovávat po dobu
  neurčitou do odvolání souhlasu.
 40. 11) Nákup zboží není podmíněn udělením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a
  souhlas s uchováváním a zpracováváním výše uvedených
  osobních údajů na základě souhlasu nebo se zasíláním obchodních sdělení
  můžete kdykoliv odvolat, a to tak, že nám zašlete na adresu elektronické pošty
  info@domacisusenamasicka.cz zprávu nebo nám odvolání souhlasu oznámíte telefonicky, v
  případě vedení uživatelského účtu tento po přihlášení můžete zrušit.
 41. 12) Pro účely analýzy návštěvnosti našich webových stránek, zlepšení Vašeho komfortu,
  poskytování funkcí sociálních médií a personalizaci obsahu, naše webové stránky využívají cookies.
  Server do Vašeho počítače uloží malé množství dat, která nás informují o tom, jak naše webové
  stránky používáte. Ukládání cookies, které nejsou nezbytně nutné pro provoz stránek, můžete
  zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Tyto cookies smíme používat jen s
  Vaším souhlasem. Takto získané informace sdílíme se svými partnery pro sociální média,
  inzerci a analýzy.
 42. 13) V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
 43. a)PRÁVO NA PŘÍSTUP k Vašim o sobním údajům, což znamená, že nás
  můžete kdykoliv požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou
  zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak
  dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést
  námitku, odkud jsme osobní údaje získali, a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k
  automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich
  osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat
  přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  b)PRÁVO NA OPRAVU osobních údajů, což znamená, že nás můžete požádat oopravu či doplnění
  osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 44. c)PRÁVO NA VÝMAZ osobních údajů, což znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i)
  již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte
  souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a
  neexistujížádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v)
  to ukládá zákonná povinnost.
 45. d)PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky
  ohledně zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost osobních údajů, (ii)
  zpracování je protiprávní, ale místo výmazu osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit,
 46. (iii) již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování,ale Vy ano (iv) nebo pokud jste
  vznesli námitku proti zpracování dle čl.6odst. 1písm. f),můžeme mít Vaše osobní údaje pouze uloženy
  a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje potřebujeme z
  důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 47. e)PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše osobní údaje, které
  jste nám poskytli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném,
  běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je -li to technicky proveditelné, máte právo,
  abychom tyto údaje předali jinému správci.
 48. f)PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování osobních údajů, což znamená,že k nám můžete podat
  písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých osobních údajů, čímž způsobíte, že Vaše
  osobní údaje dále nebudeme nezpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro
  zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 49. 14) Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem,u nás můžete uplatnit buďto písemnou
  formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové
  adrese info@domacisusenamasicka.cz či telefonicky na čísle: 605858888
 50. 15) Dále máte právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních
  údajů na adrese: www.uoou.cz.
 51. 16) Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy požadujeme z důvodu, že jsou
  nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem
  neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy, neboť bez těchto údajů bychom nebyli schopni
  plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy.
 52. 17) Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
 53. 18) Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení
  Vašich osobních údajů. Zejména jsme přijali technická opatřeník zabezpečení datových úložišť a
  úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 54. 19) Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.
 55. 20) V případě, že budeme chtít užívat Vaše osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v
  této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace
  uvedené v této doložce.
 56. 21) Informace nabývá účinnosti dne 13. 1. 2020.
 57. V BRNĚ dne 10.1.2020